.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 
September 2566
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 September 2566
 
All online 2 People
IP number 3.214.184.223
You are visitor number 2,586,136
  Home page    Image activity 
Image activity
 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู บุุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการถวายต้นเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ป 2565" สำหรับเด็กประถมศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตตนราชุดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงานตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และนักเรียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 แจกนมแลคตาซอย ปีการศึกษา 2566 บริษัทแลคตาซอยได้ออกบูธกิจกรรมแจกนมสำหรับนักเรียน โดยบริษัท แลคตาซอย จำกัด นำนมถั่วเหลืองหลากหลายรสชาติไปเติมพลังให้กับน้องๆ หนูๆ ได้เต็มอิ่มสุขภาพดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในครั้งนี้
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถในการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้เกี่ยวกับภาษา และวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติิ และโรงเเรียนได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล หนองบัว(เทพวิทยาคม)
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขปลอดภัย และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ยินดีต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี ประธานอำเภอหนองบัว และนายนรินทร์ มนัสตรง ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอำเภอหนองบัว 2 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบัว เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน พร้อมกับได้ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนทุกโรงเรียน
การเผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การผลิตสื่อ และการใช้สื่อการเรียน-การสอน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเผยแพร่แนวคิด แนวปฏิบัติให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหนองกลับ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา

 Before [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com