.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.208.22.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 566,309
  หน้าหลัก    ������������������/������������������������������/��������������������� 
������������������/������������������������������/���������������������
 

 

ปรัชญา

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา

     ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

         เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  บูรณาการตามหลัก

            ปรัชญยของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงสู่

        มาตรฐานสากล  ธำรงคุณธรรมและความเป็นไทย

 

พันธกิจ

๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

๒. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อ แหล่งการเรียนรู้

      และการใช้สื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

๓. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด การแก้ไขปัญหา และการ  

      แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๖. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๗. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

๘. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อ เนื่อง

๙. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๑๐. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ

       คุณภาพตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award) ภายใต้โครงการ

       มาตรฐานสากล

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com