.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.86.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,982,889
  หน้าหลัก    ข้อมูลสภาพชุมชน 
ข้อมูลสภาพชุมชน
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

 

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนคือ หมู่  ตำบลหนองกลับ และหมู่  ตำบลหนองบัว มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนด้านตะวันตก ได้แก่ วัด ตลาด ธนาคาร ร้านค้า และบ้านเรือนราษฎร ด้านตะวันออกเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน สถานีตำรวจ ห้องสมุดประชาชน ทางด้านเหนือและด้านใต้ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนราษฎร มีโรงสีข้าวทางด้านเหนือ  แห่ง ด้านใต้  แห่ง และทิศใต้มีสระน้ำขนาดใหญ่  แห่ง อาชีพหลักของชุมชนคือ ทำนา (นาเช่า) และ รับจ้าง มีตลาดแรงงานหลายแห่ง เช่น โรงสี ร้านค้า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีบวชนาคหมู่   ประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ หลวงปู่ฤาษีนารายณ์ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุชุมชน จำนวน  แห่ง ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว สภาพชุมชนของหมู่บ้านอื่นในเขตบริการโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ การศึกษาภาคบังคับ

                       - อาชีพหลัก คือ รับจ้างร้อยละ๔๓.๑๐ เกษตรกรร้อยละ ๓๐.๓๘ ค้าขายร้อยละ ๑๘.๘๐  รับราชการร้อยละ ๗.๗๒  อื่น ๆ ร้อยละ -

                        - นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙ อื่น ๆ ร้อยละ 

                        - รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๗๒,๐๐๐ บาท

๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

 

โอกาส

ข้อจำกัด

๑. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสเสนอขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การศึกษาค่อนข้างต่ำ นักเรียน ประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นกำพร้า พ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก  ต้องอาศัยอยู่กับญาติ

๒. นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว (ปัจจุบัน)เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในฐานะตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน มีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

๒. สถานศึกษาไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งครูที่ตรงตามความต้องการ ทำให้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความถนัดตามวิชาเอก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย 

 

๓. ศิษย์เก่าที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือมีบทบาทหน้าที่ทางการเมืองระดับท้องถิ่นให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

๓. มีแหล่งประกอบการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต/เกมออนไลน์ในชุมชนเป็นจำนวนมาก เป็นปัญหาด้านสื่อที่ไม่เหมาะสม และการใช้เวลาว่างไปในทางไม่ถูกต้องมากขึ้น

๔. มีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ที่สามารสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลี้ยงดูบุตรหลานแบบตามใจ ส่งเสริมด้านวัตถุ ความสะดวกสบาย บางครั้งแสดงการปกป้องที่ไม่เหมาะสม นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ แต่ใช้ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆเพิ่มขึ้นมา

๕. ในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานประกอบการ อาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี และบุคคล

๕. งบประมาณด้านครุภัณฑ์มีจำกัด จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า / ชำรุดไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com