.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,918,104
  หน้าหลัก    แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                       ๑. ห้องสมุด

มีขนาด ๑๖๒  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๐๐๐ เล่ม

การสืบค้นหนังสือและการยืม- คืน ใช้ระบบ บาร์โค้ช (Library ๒๐๐๐) จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๖๕๐  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑

 ๒. ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                       จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                       จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา                            จำนวน ๑ ห้อง

ห้องเรียนพระพุทธศาสนา                          จำนวน ๑ ห้อง

ห้องเศูนย์อาเซียนฯ                                    จำนวน ๑ ห้อง

ห้องสื่อนักเรียน LD                                   จำนวน ๑ ห้อง

ห้องภาษาไทย                                            จำนวน ๑ ห้อง

ห้องคณิตศาสตร์                                        จำนวน ๑ ห้อง

ห้องพยาบาล                                              จำนวน ๑ ห้อง

ห้องธุรการ                                                 จำนวน ๑ ห้อง

ห้องผู้บริหาร                                              จำนวน ๒ ห้อง

ห้องประกันคุณภาพภายใน                        จำนวน ๑ ห้อง

ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา              จำนวน ๑ ห้อง  

 ๓. คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอนจำนวน ๔๐ เครื่อง

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจำนวน  ๑๐ เครื่อง

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน ๒๐ เครื่อง

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน

เฉลี่ย ๓๐๐ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๗

                       แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุนไพร

ห้องกิจกรรมสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและโทรทัศน์วงจรปิดประจำห้อง

บริเวณโรงเรียน (สนาม  เสาธง ต้นไม้ แปลงเกษตร สวนหย่อม)

ห้องสมุดโรงเรียน

สวนธรณีวิทยา

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

         ๕. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน           

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ

๒. ตลาดนัดวัดหนองกลับ

๓. ห้องสมุดประชาชนหนองบัว

๔. จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน

๕. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองบัว

๖. สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหนองบัว

๗. ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองบัว

๘. บึงฉวาก

๙. สวนสัตว์ดุสิต

๑๐.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๑๑.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา , บางปะอิน

๑๒.ฐานทัพเรือสัตหีบ , พัทยา

๑๓.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๔.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เมืองทองฯ

๑๕.งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๔๐

๔๐

๘๐

 

      ๖. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้

แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

ชื่อ/ตำแหน่งหน้าที่/หน่วยงาน                    ให้ความรู้เรื่อง

๑. พระวิทยากรวัดหนองกลับ                     พระพุทธศาสนา

๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว             การคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์

๓. นางแกล  พู่พรม                                    เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๔. นายจำรัส  ใยชม                                    เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๕. นางประทุม  ใยชม                                เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๖. นางเกลี่ย  สีเขียว                                   เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๗. นางห่วง  เกิดทวี                                   เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๘. นางเฉลา  คุ้มศิริ                                    เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๙. นายทิด  โอภาษี                                     เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๑๐. นายต่อม   บุญดล                                เพลงและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

๑๑. นางมารยาท   เถียรทิม                         มีสมุนไพรพื้นบ้าน และการปรุงยา

แผนโบราณตำหรับหมอสงวน เถียรทิม

๑๒. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว           การทำลูกประคบสมุนไพร และการนวดแผนไทย

๑๓. พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว         การสาธิตการดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุเพลิงไหม้