.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.86.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,982,909
  หน้าหลัก    ผลงานนักเรียนดีเด่น 
ผลงานนักเรียนดีเด่น
 

 

นักเรียน
รางวัลระดับชาติ
 
 
เด็กชายจิรเดช พรมอ่อน
เด็กชายวีรวิชญ์ ศรีวงศ์ตระกูล
เด็กชายภควัต อ่อนสำอาง
 
 
ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา
 
สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
นักเรียน
รางวัลระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
 
เด็กหญิงวรรณษา มาลัยกุล
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เดี่ยวดนตรีไทย จะเข้
สพฐ.
เด็กชายภูธเนศ คล้ายสมมุติ
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้
สพฐ.
เด็กหญิงธีรภัทราพร
                      งามนิธิจารุเมธี
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒เดี่ยวดนตรีไทย ขับรองเพลงไทย
 
สพฐ.
เด็กหญิงวิภาวี นิ่มจำนงค์
รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง
สพฐ.
 
เด็กชายภูธเนศ คล้ายสมมุติ
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา แก้วแสง
เด็กหญิงวรรณษา มาลัยกุล
เด็กหญิงนันทวิภา แก้วพินิจ
เด็กหญิงธีรภัทราพร งามนิธิจารุเมธี
เด็กหญิงสิรินดา วนิชไพบูลย์
เด็กหญิงวิภาวี นิ่มจำนงค์
เด็กชายธนภูมิ สนจันทา
เด็กชายคมกฤษฏ์ อยู่ศรี
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม
สพฐ.
เด็กชายภูธเนศ คล้ายสมมุติ
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา แก้วแสง
เด็กหญิงวรรณษา มาลัยกุล
เด็กหญิงนันทวิภา แก้วพินิจ
เด็กหญิงธีรภัทราพร งามนิธิจารุเมธี
เด็กหญิงสิรินดา วนิชไพบูลย์
เด็กหญิงวิภาวี นิ่มจำนงค์
เด็กชายธนภูมิ สนจันทา
เด็กชายคมกฤษฏ์ อยู่ศรี
เด็กหญิงนริศรา อ่ำทิม
เด็กหญิงณัฐวรรณ เวียงวงษ์
เด็กหญิงสมรักษ์ บางประเสริฐ
เด็กหญิงศศิวิมล คุ้มวงษ์
เด็กหญิงนภัสสร แก้วแสง
เด็กหญิงตะวัน ยุทธกิจเสวี
รางวัลเหรียญทอง การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก
สพฐ.
เด็กหญิงเปมิกา แก้วไพรชัฎ
เด็กหญิงสาธินี สกุลมี
เด็กหญิงจณิสตา พรมอ่อน
เด็กหญิงพิชญาพรมอ่อน
เด็กหญิงธาศิณี คล้ายโต
เด็กหญิงสานันท์ มาเทศ
 
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป. ๑-๖
สพฐ.
 
รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
 
 
เด็กหญิงนริศรา อ่ำทิม
 
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม
 
สพฐ.
เด็กหญิงสิรินดา วนิชไพบูลย์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขิม ๗ หย่อง
สพฐ.
เด็กชายฐาปกรณ์ อู่สงค์
เด็กชายณัฐพงศ์ ผลพิบูลย์
เด็กชายจิรเดช พรมอ่อน
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป. ๑-๖
สพฐ.
เด็กชายวัชรชัย บุญเอก
เด็กชายปองภพ พุกทอง
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.๔-๖
สพฐ.
 
รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
 
เด็กหญิงศุภานัน งามนนท์
เด็กหญิงลัคณา แตงโพธิ์
เด็กหญิงกิติญา ใจชอบ
เด็กหญิงณัฐชา โสโป
เด็กหญิงมธุรดา พิชัยทอง
เด็กหญิงชรินดา นาครัตน์
เด็กหญิงพัณณิตา โพธิ์ทอง
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ชั้น ป. ๑- ๖
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ชั้น ป. ๑- ๖
สพฐ.
 
สพฐ.
 
เด็กหญิงสุทธาสินี เอี่ยมชม
เด็กหญิงสุพัตร ช่อลำ
เด็กชายธนภัทร คงชาตรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีปากชาม
สพฐ.
เด็กหญิงสุริยรัตน์ เพ็งนุ่ม
เด็กหญิงลดาทิพย์ ใจชอบ
เด็กหญิงชญาดา บุตระ
รางวัลเหรียญทอง การร้อยมาลัยดอกไม้สด
สพฐ.
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วไพชัฎ
เด็กหญิงจันทร์สุรัตน์ ใจอดทน
เด็กหญิงอภิชญา สาดจุ้ย
เด็กหญิงโชติกา ครองสิน
เด็กหญิงรจนา ช้อยสูงเนิน
เด็กหญิงธนัชพร พุฒหอม
เด็กหญิงณีรนุช มะโนสา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเต้นแอโรบิค
สพฐ.
เด็กชายสุนทร แวงวรรณ
เด็กชายสิทธา สังสิทธิ์
เด็กชายจิรวัฒน์ ลาพรม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
สพฐ.
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com