.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 เมษายน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,180,546
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล
รองผู้อำนวยการ


นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
รองผู้อำนวยการ


นางสาวกัญญาพัชร ภูครองพลอย
รองผู้อำนวยการ


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางบุษณี เพ็งน้อย
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นางอรนีย์ ศิโล
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


น.ส.ธัญญรัตน์ ขัตติยะวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวกฤษณา อัมพร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางสาวอัญชิสา ตี่เกิด
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นายสุเมธ ราษี
ครูพิเศษสายชั้น ป.๑


นางนัฏติยา บุญประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นางสุนีย์ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางสาวจิรัฐติกาล ศรสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางบุษณี เพ็งน้อย
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นายกฤติเดช พูลจิตร์
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางจันตรี บัวสถิตย์
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูพิเศษสายชั้นป.๓


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวณพัชญ์ปภา กิ่งรังสาด
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสุจิกา เรืองคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นางนงนุช ปรางสวรรค์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นางสาววสุมล สงทอง
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายยิ่งยง เหลาโพธิ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นางสาว​สุชาดา​ บัว​พันธ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๓


นางอรุณศรี ชินจิตร
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางนิตยา บุญประเทือง
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖


นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
ครูอัตราจ้าง


นายภูมิ ปรางวิเศษ
ครูอัตราจ้าง


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


Jenie Rose B. Taguinod
ครูต่างชาติ


JENNY TOSAY GAUDAN
ครูต่างชาติ


VINA MONTE COSME
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวดาราณี มัชฌิมา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com