.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.247.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,761,955
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล
รองผู้อำนวยการ


นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
รองผู้อำนวยการ


นางสาวกัญญาพัชร ภูครองพลอย
รองผู้อำนวยการ


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นางอรนีย์ ศิโล
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางสาวอัญชิสา ตี่เกิด
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


น.ส.ธัญญรัตน์ ขัตติยะวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวกฤษณา อัมพร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางสาวพชรธรณ์ ท้วมเทศ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นายสุเมธ ราษี
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้น ป.๑/๖


นายภูมิ ปรางวิเศษ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๑


นางบุษณี เพ็งน้อย
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นางสาวจิรัฐติกาล ศรสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางนัฏติยา บุญประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นายกฤติเดช พูลจิตร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางสุนีย์ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นางสาวจีรนันท์ ไชยเลศ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นางรัตติยา ยุติธรรม
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวมนัสยา กรุดนาค
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางจันตรี บัวสถิตย์
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวณพัชญ์ปภา กิ่งรังสาด
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสุจิกา เรืองคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นางนงนุช ปรางสวรรค์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นางสาววสุมล สงทอง
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายยิ่งยง เหลาโพธิ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นางสาว​สุชาดา​ บัว​พันธ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๓


นางอรุณศรี ชินจิตร
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางนิตยา บุญประเทือง
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖


นางสาวดาราณี มัชฌิมา
ครูพิเศษสายชั้นป.๖


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


Jenie Rose B. Taguinod
ครูต่างชาติ


JENNY TOSAY GAUDAN
ครูต่างชาติ


VINA MONTE COSME
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ


นายสมพงษ์ สุทธิวาระ
พนักงานบริการ
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com