.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,690,290
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
รองผู้อำนวยการ


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางสาวพิชชาพร นาคกราย
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นายสุเมธ ราษี
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นายสกล อินทร์คล้าย
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นางสาววสุมล สงทอง
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางปิยนุช กล่อมอู่
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


นางวราภรณ์ มหาวีระตระกูล
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางสาวพชรธรณ์ ท้วมเทศ
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางสาวหทัยชนก วังหงษา
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
ครูประจำชั้น ป.๑/๖


นายกิตติพงษ์ โลหะเวช
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


นางสาวพิชชาพร นาคกราย
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


ว่าที่ ร.ต.อภิเดช รู้อยู่
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางสาวจีรนันท์ ไชยเลศ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นายภูมิ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นางสาวปาลิตา หมีสังข์
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


นางสาวออนไพรลิน แก้วไพรจิตร
นักศึกษาฝึกสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.๒


นางสาวจิรนันทร์ ฉ่ำน้อย
นักศึกษาฝึกสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๒


นายณัฐนนท์ ถิ่นเกิด
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวพรศิริ ด้วงนิล
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นายสุเมธ ราษี
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางจันตรี บัวสถิตย์
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นางสาวฐิตารีย์ เสกเสรี
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓


นางสาวชลันดา ป้อมอยู่โคน
นักศึกษาฝึกสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางศุจิกา คำเมือง
ครูประจำชั้นป.๔/๒


นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองธีรวงศา
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นายธนานนท์ แสงทองทาบ
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๖


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


นางสาวจารีญา แก้วนิคม
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


นางสาวสิรินดา นกลอย
นักศึกษาฝึกสอน วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ป.๔


นางสาวสุชาดา บัวพันธ์
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นาสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นางสาววสุมล สงทอง
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูประจำชั้น ป.๕/๖


นางสาวธัญชนก เอี่ยมสะอาด
นักศึกษาฝึกสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.๕


นายธนชิต ทองสิงห์
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางวชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๓


นายวุฒิชัย แก้วไพฑูรย์
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางสาวมนัสยา กรุดนาค
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นางสาวปาริฉัตร พุทธเจริญ
ครูประจำชั้น ป.๖/๖


นางสาวรัตติยา ยุติธรรม
ครูประจำชั้น ป.๖/๖


นางนงนุช ปรางวรรค์
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


Edna Melotendos Helasio
ครูต่างชาติ


JENNY TOSAY GAUDAN
ครูต่างชาติ


VINA MONTE COSME
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com