.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.145.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,404,438
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล
รองผู้อำนวยการ


นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์
รองผู้อำนวยการ


นางสาวกัญญาพัชร ภูครองพลอย
รองผู้อำนวยการ


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นางอรนีย์ ศิโล
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นายพิฆเนศ บัวสนิท
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางสาวปภาดา มีชัย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


น.ส.ธัญญรัตน์ ขัตติยะวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางสาวพชรธรณ์ ท้วมเทศ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางสาวหทัยชนก วังหงษา
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาภรณ์ เณรแก้ว
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นางสาวสุพรรษา ชื่นจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นางสาวพิชชาพร นาคกราย
ครูประจำชั้น ป.๑/๖


นายธนชิต ทองสิงห์
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นายภูมิ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นายสาวจิรัฐติกาล ศรสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางสาวจีรนันท์ ไชยเลศ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช รู้อยู่
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นายภานุพงษ์ ฉิมโห้
ครูประจำชั้น ป.๒/๖


นางรัตติยา ยุติธรรม
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวมนัสยา กรุดนาค
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางจันตรี บัวสถิตย์
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นายณัฐนนท์ ถิ่นเกิด
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


นางสาวพรศิริ ด้วงนิล
ครูประจำชั้น ป.๓/๖


นางสาวณพัชญ์ปภา กิ่งรังสาด
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางสุจิกา เรืองคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
ครูประจำชั้นป.๔/๓


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


ว่าที่ร้อยตรี ชวภณ คุ้มศิริ
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูประจำชั้นป.๔/๕


นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.๔/๖


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๖


นางสาวสุชาดา บัวพันธ์
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นาสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นางสาววสุมล สงทอง
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายสุเมธ ราษี
ครูประจำชั้น ป.๕/๖


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูประจำชั้น ป,๕/๖


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๓


นายวุฒิชัย แก้วไพฑูรย์
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางสาวอัญชิสา ตี่เกิด
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางนิตยา บุญประเทือง
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นางนงนุช ปรางสวรรค์
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นางอรุณศรี ชินจิตร์
ครูประจำชั้น ป.๖/๖


นางสาวปาริฉัตร พุทธเจริญ
ครูประจำชั้น ป.๖/๖


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


Edna Melotendos Helasio
ครูต่างชาติ


JENNY TOSAY GAUDAN
ครูต่างชาติ


VINA MONTE COSME
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com